Privacy Statement

Privacy statement

Rolmobiel gevestigd aan Tappersweg 14.43, 2031 EV Haarlem
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wij willen hierover graag in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Rolmobiel

 

Ook deze website wordt beheerd door Rolmobiel. Bij bezoek aan deze website kan Rolmobiel gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Rolmobiel uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
http://www.rolmobiel.nl
Tappersweg 14.43,
2031 EV Haarlem
Tel: 023-5242843
info@rolmobiel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rolmobiel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rolmobiel.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rolmobiel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

u te informeren over wijzigingen van onze diensten

Rolmobiel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rolmobiel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rolmobiel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rolmobiel bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rolmobiel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rolmobiel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rolmobiel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Rolmobiel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. u kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u
browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rolmobiel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. u kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rolmobiel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Rolmobiel wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rolmobiel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rolmobiel.nl

Website

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van rolmobiel.nl is het mogelijk dat de informatie die op rolmobiel.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Beweringen en uitingen, geuit in interaktieve onderdelen van rolmobiel.nl zijn die van de auteurs, bezoekers, leden en niet (noodzakelijkerwijs) van de beheerders (webmasters) van rolmobiel.nl

Alle informatie, produkten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van rolmobiel.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om rolmobiel.nl en alles binnen haar domein te kunnen raadplegen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van rolmobiel.nl verkregen is. Rolmobiel staat aldus niet garant voor de juistheid van informatie welke te vinden is binnen haar domein (op de homepage). Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de rolmobiel.nl. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan Rolmobiel nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. Rolmobiel verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks

Cookies

Naast het hierboven vermelde kunnen de organisatie en/of derden bij gebruikmaking van de internetsite op een geautomatiseerde wijze cookies naar uw computer verzenden. Cookies zijn kleine tekstbestanden, welke op uw harde schijf worden opgeslagen om het gebruik van de internetsite te vergemakkelijken. Zo kan worden bijgehouden welke advertenties reeds aan u getoond zijn. Daarenboven kan middels cookies het gedrag van de gebruiker worden geanalyseerd. Zo u wenst kunt u uw browser dusdanig instellen dat uw harde schijf cookies blokkeert. Er kan in zulk geval een correcte werking van de internetsite echter niet gegarandeerd worden. Daarnaast kunt u reeds opgeslagen cookies op een later tijdstip van uw harde schijf verwijderen.

De informatie op rolmobiel.nl wordt frequent aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij raden aan alvorens informatie van rolmobiel.nl te gebruiken dit te controleren bij de verantwoordelijke persoon of personen. Informatie betreffende deze personen kan gevonden worden op de homepage of opgevraagd middels een e-mail aan de webmaster.

© Copyright

Al de informatie op rolmobiel.nl, zowel tekst- als beeldmateriaal, is copyright van rolmobiel.nl en mag pas gebruikt worden door derden na toestemming van de webbeheerders van rolmobiel.nl

Contact en Postadres

 

Tappersweg 14.43
2031 EV Haarlem

 

023 524 28 43
info@rolmobiel.nl

 

ANBI
 

Klik hier voor onze ANBI gegevens en officiele documenten.

 

© Rolmobiel

2024